Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nadzór i prowadzenie kompletnych ksiąg rachunkowych i ewidencyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi w tym:

 • bieżąca alokacja przychodów i kosztów według wystandaryzowanego planu kont i polityki rachunkowości,
 •  uzgadniane kont rozrachunkowych,
 •  prowadzenie ewidencji bilansowej i podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 •  księgowanie kosztów i wydatków służbowych
 •  kalkulowanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji okresowych i rocznych (VAT,CIT)
 •  sporządzanie okresowego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych według ustalonego wzoru (raport zarządczy)
 •  przygotowanie i przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań statystycznych do NBP i GUS,
 •  stały kontakt z dedykowanym Księgowym i Głównym Księgowym,
 •  wspomaganie procesu windykacji,
 •  wprowadzanie płatności w systemie bankowym oraz obsługa rachunków bankowych,
 •  wystawianie faktur sprzedaży oraz ich elektroniczna lub papierowa dystrybucja do odbiorców
 • sporządzanie not korygujących i dowodów wewnętrznych

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi usługami księgowo-administracyjnymi będącymi uzupełnieniem naszej oferty.