Oferta

W ramach indywidualnego podejścia tworzymy politykę rachunkowości przystosowaną do specyfiki i modelu biznesowego Klienta i zgodną z obowiązującymi przepisami.

Właściwa analityka planu kont pozwoli Ci uzyskać szybką i rzetelną informację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa i na bieżąco korygować cele i zadania dotychczasowej oraz budowy nowej strategii rozwoju Spółki.

Zapewniamy wiarygodność i rzetelność sprawozdań finansowych sporządzonych na postawie precyzyjnych i dokładnych zapisów księgowych. Swoim Klientom oferujemy również solidna wiedzę i konsultacje wzbogacone o opinie, interpretacje i wyjaśnienia podatkowe.

Nadzór i prowadzenie kompletnych ksiąg rachunkowych i ewidencyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi w tym:

 •  bieżąca alokacja przychodów i kosztów według wystandaryzowanego planu kont i polityki rachunkowości,
 • uzgadniane kont rozrachunkowych,
 •  prowadzenie ewidencji bilansowej i podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • księgowanie kosztów i wydatków służbowych
 • kalkulowanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji okresowych i rocznych (VAT,CIT)
 • sporządzanie okresowego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych według ustalonego wzoru (raport zarządczy)
 • przygotowanie i przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań statystycznych do NBP i GUS,
 • stały kontakt z dedykowanym Księgowym i Głównym Księgowym,
 • wspomaganie procesu windykacji,
 • wprowadzanie płatności w systemie bankowym oraz obsługa rachunków bankowych,
 • wystawianie faktur sprzedaży oraz ich elektroniczna lub papierowa dystrybucja do odbiorców
 • sporządzanie not korygujących i dowodów wewnętrznych

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi usługami księgowo-administracyjnymi będącymi uzupełnieniem naszej oferty.

 • sporządzenie pełnego rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa w zakresie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz sprawozdania z działalności jednostki na życzenie Klienta,
 •  sporządzenie wyceny bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów, z zachowaniem zasady ostrożności
 • pomoc przy planowaniu i przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego, zaksięgowanie wyników inwentaryzacji
 •  sprawdzenie kompletności ujęcia operacji gospodarczych zamykanego roku, w tym kosztów i przychodów na przełomie roku,
 •  współpraca z audytorem badającym sprawozdanie finansowe Spółki,
 • sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych za rok obrotowy.
 • usługi związane z rozliczeniem podatku dochodowego:
  – kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy , w tym podatek dochodowy od nieruchomości tzw. podatek minimalny,
  – raportowanie podatkowe dla komandytariusza,
  – sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 •   usługi związane z rozliczeniem podatku VAT:
  –  sporządzanie i wysyłanie okresowych deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
  – prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  – wysyłanie rejestrów w formacie JPK_VAT,
 •  pomoc podczas kontroli skarbowej w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym
 • sporządzanie i przesyłanie aktualizacji zmian w danych spółki w tym: zmiana rachunków bankowych, zmiana siedziby, adresu, zgłoszenia do ZUS
 •  sporządzanie specjalnych raportów i sprawozdań dla FIZ, RN
 •  sporządzanie w porozumieniu z Klientem odpowiedzi na pisma z urzędu skarbowego i ZUS,
 •  pomoc i wsparcie podczas kontroli fiskalnej w siedzibie naszego biura , w ramach udzielonego pełnomocnictwa odpowiemy na wszelkie pytania księgowo-podatkowe,
 •  sporządzanie i wysyłanie informacji (ORD, CbC )
 •  usługi związane z wypełnieniem deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC);
 •  przesyłanie na życzenie Urzędu w formacie JPK zapisów księgi głównej, wyciągów bankowych
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych na podstawie wyliczeń księgowych oraz składanych deklaracji,
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań za dostawę towarów i usług,
 • informowanie Zleceniodawcy o konieczności zasilenia konta w przypadku braku wystarczających środków na realizacje płatności,
 • kontrola terminów płatności należności i zobowiązań;
 • kontrola wpływów z tytułu należności,
 • wysyłanie monitów,
 • przygotowywanie raportów dotyczących wiekowania należności w formacie ustalonym ze Zleceniodawcą.
 • wystawianie faktur sprzedaży na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę umów lub innych specyfikacji oraz ich elektroniczna lub papierowa dystrybucja do odbiorców
 • wystawianie refaktur,
 • współpraca z właścicielem oraz zarządcą nieruchomości w zakresie przygotowywania budżetu rocznego,
 • przygotowanie zestawień dla właściciela z danymi dotyczącymi wykonania budżetu,
 • przygotowywanie zestawień kosztów zgodnie z wymaganiami właściciela budynku – m.in. zestawienia kosztów właściciela, kosztów eksploatacyjnych, kosztów skapitalizowanych,
 • informacje dotyczące przychodów – zestawienia przychodów z tytułu czynszów, refaktur mediów, opłat eksploatacyjnych oraz innych zgodnych ze specyfiką Spółki,
 • rozliczenie i współpraca przy rocznym rozliczeniu opłaty eksploatacyjnej.

Świadczymy kompleksowe usługi i doradztwo w zakresie kadr i płac z gwarancją całkowitego uszczelnienia obiegu informacji związanych z zatrudnieniem pracowników lub współpracowników oraz z zachowaniem ich poufności wewnątrz firmy.

 • Zakładamy i prowadzimy akta osobowe.
 • Sporządzamy listy wynagrodzeń w sposób ciągły i terminowy w oparciu o umowy o pracę.
 • Rozliczamy umowy o dzieło, zlecenie, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia członków zarządu i Rad Nadzorczych, w tym również nierezydentów.
 • Dokonujemy pełnej obsługi w zakresie ZUS, US,GUS i PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.
 • Wprowadzamy przelewy wynagrodzeń do systemu bankowego.
 • Reprezentujemy Klientów podczas kontroli urzędowych w naszej siedzibie.
 • Sporządzamy indywidualne raporty dla Klienta.