Usługi związane z obsługą nieruchomości komercyjnych

  • wystawianie faktur sprzedaży na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę umów lub innych specyfikacji oraz ich elektroniczna lub papierowa dystrybucja do odbiorców
  • wystawianie refaktur
  • wypełnianie rocznych sprawozdań do GUS,
  • sporządzanie wydruków wymaganych przez ustawę o rachunkowości,
  • pomoc przy planowaniu i przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego,
  • przygotowanie potwierdzeń sald,
  • zaksięgowanie wyników inwentaryzacji,
  • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie Spółki,
  • zamknięcie roku oraz otwarcie nowego roku finansowego w systemie księgowym.