Usługi księgowe związane z zakończeniem roku obrotowego

  • sporządzenie pełnego rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa w zakresie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz sprawozdania z działalności jednostki na życzenie Klienta,
  •  sporządzenie wyceny bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów, z zachowaniem zasady ostrożności
  •  pomoc przy planowaniu i przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego, zaksięgowanie wyników inwentaryzacji
  •  sprawdzenie kompletności ujęcia operacji gospodarczych zamykanego roku, w tym kosztów i przychodów na przełomie roku,
  •  współpraca z audytorem badającym sprawozdanie finansowe Spółki,
  •  sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych za rok obrotowy.